Skip to content

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution “Den Gule Prik”
Baggesensgade 1, 2200 København N

§1 Den selvejende institutions navn og hjemsted
Den selvejende institutions navn er ”Den Gule Prik”. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen er tilsluttet Børneringen.

§2 Den selvejende institutions formål og målsætning
Den selvejende institutions formål er at drive daginstitution i henhold til lov om social service kapitel 4, og §§ 8,9, 11a, 12, 14 og 15 samt § 16 om tilsyn i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Institutionen er således omfattet af Københavns Kommunes til enhver tid gældende mål med og rammer for børnenes ophold i dagtilbud i henhold til lov om social service. Disse mål og rammer fremgår af Kommunens politiske beslutninger på området.

Med respekt for de af Kommunen fastsatte mål og rammer er det institutionens målsætning at sikre børn indskrevet i institutionen en kvalificeret voksenkontakt, trygge udfoldelsesmuligheder, kundskaber og færdigheder, erfaringer og indtryk, således at alle børn i institutionen tilbydes lige muligheder uanset baggrund. Endvidere er det institutionens målsætning at opdrage børnene til at blive unikke mennesker, som respekterer og forstår deres egen originalitet, samtidig med at de forstår og respekterer andres ret, værdighed og egenart. Institutionen ønsker at opdrage og medvirke til en individualisme, som netop ikke er lig med egoisme, selviskhed og spidse albuer. Et led i institutionens målsætning er således at lade børnene være en del af et fællesskab, så de udvikler sig til at være solidariske mennesker.

Institutionens formue er henlagt til institutionens formål. Antallet af pladser fastsættes til 24 børn i vuggestuealderen.

§3 Den selvejende institutions ledelse
Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar over for bestyrelsen varetager den pædagogiske og daglige administrative ledelse og drift af institutionen.

§4 Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer, der vælges blandt institutionens forældre, dog at 1-2 medlemmer kan vælges blandt tidligere forældre. Udover bestyrelsens medlemmer vælges der blandt institutionens forældre mindst 3 suppleanter til bestyrelsen. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf.

Alle bestyrelsens medlemmer inklusive suppleanter vælges for et år ad gangen.

§5 Valg til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes hvert år inden udgangen af oktober kvartal.

Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i et år, til nyvalg har fundet sted. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.

Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret til bestyrelsen. Ved afstemningen kan hver forælder med valgret afgive én stemme. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end forældremyndighedsindehaverne valgbarhed og valgret. Dette kræver dog bestyrelsens godkendelse. Fastansatte medarbejdere er ikke valgbare til bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, d.v.s. valgt er den/de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

§6 Udtræden af bestyrelsen
Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder. Bestyrelsesmedlemmet kan dog fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis blot et bestyrelsesmedlem stemmer imod kan medlemmet ikke forsætte. Bestyrelsen skal dog altid bestå af et flertal af forældre til børn i institutionen.

§7 Bestyrelsens møder
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Formanden leder bestyrelsens møder og foranlediger indkaldelse hertil. Efter nyvalg til bestyrelsen skal der afholdes bestyrelsesmøde senest en måned efter valget. Lederen indkalder til det første møde efter nyvalg.

I bestyrelsens møder deltager institutionens leder, der tillige fungerer som bestyrelsens sagsbehandler og sekretær. Det er således lederens ansvar at forberede møderne og fremlægge oplæg til drøftelse i bestyrelsen, ligesom lederen i samarbejde med bestyrelsesformanden sørger for udarbejdelse af indkaldelse og dagsorden til samt referat af bestyrelsens møder.

Derudover deltager i bestyrelsens møder en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen. Medarbejderrepræsentanten samt en suppleant for denne vælges for et år ad gangen på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra lederen. Personalemødet afholdes hvert år inden udgangen af oktober kvartal, dog skal medarbejderrepræsentanten og dennes suppleant være valgt inden det forældremøde, hvor valg til bestyrelsen gennemføres. Medarbejderrepræsentantens virke i forhold til bestyrelsen påbegyndes samtidig med de nyvalgte bestyrelsesmedlemmers indtræden i bestyrelsen. Suppleanten for medarbejderrepræsentanten deltager i bestyrelsens møder, såfremt den faste medarbejderrepræsentant har forfald. Såfremt medarbejderrepræsentanten har afleveret eller modtaget sin opsigelse, overtages hvervet som medarbejderrepræsentant med øjeblikkelig virkning af suppleanten.

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, hvoraf mindst de 3 skal gennemføres på institutionen.

Indkaldelse til ordinære bestyrelsesmøder skal ske med mindst 3 ugers varsel.  Dagsorden skal foreligge senest en uge før mødet. Såfremt formanden undlader at drage omsorg for, at der indkaldes til møde, enten grundet varigt forfald, eller hvis formanden trods henstilling herom fra to medlemmer undlader dette, kan to medlemmer foranledige bestyrelsen indkaldt til møde. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsens afgørelser træffes – medmindre andet er bestemt i disse vedtægter – ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol, som underskrives af de i mødet deltagende medlemmer, alternativt udarbejdes et skriftligt referat, der tilstilles samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest efter mødet og godkendes på det efterfølgende møde.

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om bestyrelsens virke i en forretningsorden.

Bestyrelsen samt leder og medarbejderrepræsentant er underlagt den almindelige tavshedspligt i henhold til forvaltningslov og straffelov. Denne tavshedspligt ophører ikke, når bestyrelseshvervet ophører.

Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer ved deres indtræden i bestyrelsen gøres bekendt med disse vedtægter, den med Kommunen indgåede driftsoverenskomst, en eventuel forretningsorden for bestyrelsen samt hvad der i øvrigt måtte være af relevante retningslinier, materiale og informationer, som ethvert bestyrelsesmedlem bør have kendskab til for at være i stand til at varetage bestyrelseshvervet på betryggende vis. Bestyrelsen drager i den forbindelse omsorg for, dels at de nyindtrådte bestyrelsesmedlemmer skriftligt orienteres om tavshedspligten, dels at de nyindtrådte bestyrelsesmedlemmer skriftligt kvitterer for modtagelsen af denne orientering.

§8 Bestyrelsens kompetence
Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og målsætning samt de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for institutionens drift i driftsoverenskomst indgået mellem bestyrelsen og Københavns Kommune, jf. lov om social service kapitel 4.

Indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomsten samt indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning af den samlede bestyrelse.

Afgørelse vedrørende ændring af institutionens formål og målsætning kræver tilslutning af hele bestyrelsen.

§9 Årsplan og læreplan
Bestyrelsen drager omsorg for at lederen udarbejder institutionens årsplan, som også skal indeholde institutionens læreplan. Årsplanen skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen. Årsplanen skal indeholde følgende punkter:
• Overordnede pædagogiske mål.
• Pædagogiske principper, herunder læringsmålene, jf. lov om social service §8a.
• Handlingsplan for udmøntningen af de pædagogiske principper.
• Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet.
• Principper for anvendelse af den afsatte budgetramme.

Årsplanen udarbejdes hvert år i januar/februar måned og er gældende for 1 år ad gangen.

§10 Tegning af institutionen
Til at forpligte institutionen retligt over for tredjemand kræves underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af formanden – i dennes varige forfald næstformanden – sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller med institutionens leder.

§11 Institutionens personaleforhold
Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen under forbehold af Københavns Kommunes godkendelse. I henhold til § 3 i nærværende vedtægter har lederen ansvaret for den pædagogiske ledelse og den daglige administrative ledelse og drift af institutionen. Dette indbefatter også institutionens personaleforhold. Ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige medarbejdere kan således delegeres til lederen under ansvar over for bestyrelsen. Ved behandling af personalesager på bestyrelsesmøder anses medarbejderrepræsentanten for inhabil.

§12 Hæftelse og ansvar
Institutionen hæfter efter dansk rets almindelige regler med sin formue for alle institutionens gældforpligtelser. Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

§13 Vedtægtsændringer
Ændringer af disse vedtægter kræver tilslutning fra alle bestyrelsens medlemmer og godkendelse af Københavns Kommune.

§14 Nedlæggelse
Ved institutionens nedlæggelse skal dens formue, med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse af Københavns Kommune, anvendes til tilsvarende socialt formål.