Skip to content

Læreplanernes form

Den Gule Priks læreplaner indeholder seks temaer. Hvert af de seks temaer indeholder hhv. en definition på vores forståelse af det pågældende tema, et overordnet mål og to delmål, altså et delmål for hver af de to stuer. Vi har valgt at dele læreplanerne op i hver sit delmål ud fra en forståelse af de forskellige aldersgrupper på de to stuer. Derefter følger punktet ‘Hvad skal der til’, som i kortform beskriver indholdet. Det sidste punkt ‘Hvordan gør vi’ kan indeholde eksempler.

Hvordan forstår vi begrebet læring?
I de ”Vejledende retningslinjer for udarbejdelse af årsplan” defineres læringsbegrebet således: ”Begreberne udvikling og læring går hånd i hånd. Barnet lærer, når det udvikler sig, og udvikler sig, når det lærer. Begrebet læring kan også være et synonym for socialisering eller dannelse og knytter sig til barnets refleksion, handlinger og identitet. Det vil sige, at barnet lærer at forstå sin omverden, at kunne handle og agere i sin omverden og samtidig kunne blive sig selv. Læring kan således ses som et perspektiv på det pædagogiske arbejde.”

Ovenstående harmonerer med vores overordnede værdier og syn på, hvad det vil sige at lære i vuggestueperspektiv.

I Den Gule Prik er det vigtigt, at vuggestuen opfattes som barnets rum. Her skal barnet have mulighed for, og have ret til, at udvikle sig på egne præmisser. Barnet udvikler sine følelser, identitet og personlighed i vuggestuealderen og gør det gennem processer som alle knytter sig til barnet selv. Disse processer sker i et fælles rum og i et samvær og samspil med andre ligeværdige mennesker.

Ligeledes er vores mål, at skabe en omsorgsfuld, tryg og harmonisk, kreativ og udviklende, værdig hverdag – hver dag! For børn som for voksne.

Barnet skal altså lære at reflektere over både sine egne og de andre menneskers handlinger og derigennem skal det lære at forvalte sit eget liv i fællesskabet.

Pædagogerne skal derfor skabe rammer med en tydelig sammenhæng mellem tanke, tale og handling. Vi skal lære det enkelte barn at kende, så vi kan sørge for harmoni, sammenhæng og tryghed i krav, rammer og mål.

Læs mere:
Barnets alsidige personlighedsudvikling
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier
Børn med særlige behov
Sprogstimulering til tosprogede